Copyright © 2015 Општинско основно училиште „Видое Подгорец“ Струмица

  - претставник од I одделение


  - претставник од II одделение


  - претставник од III одделение


  - претставник од IV одделение


  - претставник од V одделение


  - претставник од VI одделение


  - претставник од VIIa одделение


  - претставник од VIIb одделение


  - претставник од VIII одделение


  - претставник од IX одделение

СОВЕТ НА

РОДИТЕЛИ