Copyright © 2015 Општинско основно училиште „Видое Подгорец“ Струмица

ООУ „Видое Подгорец“  Струмица

Мисија на училиштето: Отварање кон промените кои ги носи современиот живот со примена на современа образовна технологија, почитувајќи ги при тоа развојните карактеристики на учениците, нивните индивидуални особини, желби, мотиви, интереси, ставови, потреби, знаења и развивање на способности и вештини за меѓусебно почитување, соживот, градење на понатамошни лични контакти меѓу ученици од различни етникуми .

Визија на училиштето: Училиште во кое наставата е современа, квалитетна и приспособена на потребите и интересите на учениците, во кое работат стручни креативни наставници отворени за тимска работа, за перманентно и професионално усовршување според најсовремените образовни барања и обезбедување соработка меѓу наставниците од различни етнички заедници на професионален план. Училиште кое промовира и подржува партнерски односи меѓу учениците, наставниците и родителите од различни етнички заедници и подигнување на свеста за почитување на разновидноста во културите.

ЗА НАС