Copyright © 2015 Општинско основно училиште „Видое Подгорец“ Струмица

Претставници од училиштето


  - Претседател на Училишниот одбор

  - член

  - член


Претставници од Совет на родители


  - член

  - член

  - член


Претставници од Општина Струмица


  - член

  - член


Претставник од МОН


  - член

  

УЧИЛИШЕН

ОДБОР